Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Haberler

Kamu ihalelerine yerlilik
Haberler

Kamu ihalelerine yerlilik "saik"i

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulan Komite,

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle kurulan Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK), yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi için kararlar alacak.

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla “Sanayileşme İcra Komitesi” kuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulan Komite, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları gibi yollarla geliştirilmesi, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması, rekabetçiliklerinin artırılması amacıyla kararlar alacak.

Kısa Adı SAİK olan komite, cumhurbaşkanının başkanlığında, cumhurbaşkanının görevlendireceği cumhurbaşkanı yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji bakanı,  Hazine ve Maliye bakanı, Ticaret bakanı ile Strateji ve Bütçe başkanından oluşacak. Cumhurbaşkanının gerekli görmesi halinde, gündem ile ilgili kurum ve kuruluşun temsilcileri Komite toplantılarına davet edilebilecek. Komite, cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak ve toplantı gündemi cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

İHALELER MERCEK ALTINA ALINACAK

 Kararnameye göre, SAİK’in görev ve yetkileri şöyle: Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak. Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla gerekli tedbirleri almak. Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkân verecek şekilde, uzun vadeli alım planlan yapmasına yönelik kararlar almak. İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak. Yurt içi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak. Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak. Yurt içinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar almak. Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar almak. Tedarik politikalarının Milli Teknoloji Hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak. İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak. Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

SEKRETARYA OLUŞTURULACAK

 Komitenin sekretarya hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerine getirilecek. Sekretarya hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek. Sekretarya, komite çalışmalarına ilişkin gerekli hazırlıkları ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde yapacak. Komite kararlarının uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme raporlarını komiteye sunacak. Komitenin görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapacak, görüş bildirecek. Genel bütçeden komite için ayrılan ödeneği yönetecek.

YERLİ ÜRÜN ALIMINI KOLAYLAŞTIRACAK

 Komite tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları, sekretarya ile eşgüdüm içinde çalışmak üzere hizmet birimleri arasından Sanayileşme Koordinasyon Birimi görevlendirecek. Bu birim, sekretarya ile iş birliği ve eşgüdüm içinde kurumun ihtiyaç analizlerine yönelik çalışmalar yapacak. Şartname ve sözleşmelerde yerli ürün alımını engelleyici hükümlerin yer almamasına, yerliliği özendirmeye ve mevzuat uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak. (Helin Aygün)Duyurularımızdan ilk siz Haberdar olun

İletişim Bilgilerimiz