Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Haberler

OSBÜK Genel Kurulu
Haberler

OSBÜK Genel Kurulu

saat 14.30’da TOBB Konferans Salonu’nda yapılacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı pandemi şartlarına uygun olarak bugün ( 16 Ekim)  saat 14.30’da TOBB Konferans Salonu’nda yapılacak.

OSBÜK

OSB Üst Kuruluşu, 4562 sayılı OSB Kanunu’ nun 2. maddesi,

“Madde 2 – Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve OSB Üst Kuruluşunun oluşumunu, organlarını, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri kapsar.”

ve 27. maddesi;

“MADDE 27.– OSBÜK, OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.OSBÜK’ün organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel sekreterliktir.

Tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunludur.

OSBÜK’ün görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişi, organları, gelirleri ve bütçesi ile yönetim ve denetimine dair usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları yönetmelik ile belirlemeye, mevzuatçerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.” gereği kurulmuştur.

OSB Üst Kuruluşu’nun amaç, kuruluş ve işleyişi ile uygulama şartları; Resmi Gazete’nin 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı nüshasında yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” nin OSB Üst Kuruluşu başlıklı ONİKİNCİ BÖLÜM altında yer alan 82. madde hükümlerine göre düzenlenmiştir.

15.04.2000 tarih ve 24025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OSB Kanunu ve ilk defa 01.04.2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ nin yürürlüğe girmesi ile mevzuat düzenlemeleri sonrası 24.10.2002 tarihinde aşağıda isimleri yazılı tüzel kişiliğini kazanmış 9 OSB temsilcisi bir araya gelerek OSB Üst Kuruluşu Kurucular Kurulu’nu oluşturmuştur.

 Duyurularımızdan ilk siz Haberdar olun

İletişim Bilgilerimiz