Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Haberler

OSB Yönetmeliği Değişti
Haberler

OSB Yönetmeliği Değişti

Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanacak ve karar alacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilecek. Toplantılar en az ayda bir değil, iki defa yapılacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere göre, OSB’ler ve OSBÜK, 15’er kişilik yönetim kurulları tarafından idare edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Pek çok konuda değişikliklerin yapıldığı düzenlemeye göre, OSB yönetim kurulları ile OSBÜK yönetim kurullarındaki üye sayısı 11’den 15’e çıkarıldı. OSB yönetim kurulu toplantılarının ayda iki kez yapılması hükme bağlandı. OSB katılımcılarına çatı ve cephelerinde güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üretme imkanı tanındı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile getirilen yenilikler şöyle:

ASIL ÜYELERDEN SEÇİLECEK

 OSB yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müteşebbis heyet asıl üyeleri arasından seçilecek.

ALTI AYDAN BİR YILA ÇIKTI

 Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayanlar üyelikten çekilmiş sayılacak. Daha önceki düzenlemede bu süre altı ay olarak yer alıyordu.

DİVAN SEÇİMİ DEĞİŞTİ

 Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları başlığında değişiklik yapılarak, “Toplantıda öncelikle, toplantıya katılan katılımcıların veya temsilcilerinin açık oylarıyla, kendi aralarında bir divan başkanı ve yeterli sayıda üye seçilir” hükmü kaldırıldı.

ADAY OLABİLECEKLER

 Getirilen yeni bir madde ile genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olabilecek.

TUTANAK İMZALANACAK

 Genel kurul gündemine ilişkin maddeye yapılan eklemeye göre, genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanacak.

7-15 GÜNLÜK SÜRE

 Toplantı ve karar yeter sayısı, birinci ve ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde üçüncü toplantıda nisap aranmayacak. Toplantılar arasındaki süre, yedi günden az on beş günden fazla olamayacak.

AYDA İKİ TOPLANTI

 Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanacak ve karar alacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilecek. Toplantılar en az ayda bir değil, iki defa yapılacak. Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı gündemlerine, yeni düzenleme ile yönetim kurulu temsilcilerinin yanı sıra denetim kurulu ile OSBÜK temsilcilerinin de yenilenmesine dair madde konulabilecek. Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde yönetim kurulu seçimi yapılacak. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlayacak.

RUHSATA AYKIRILIK

 Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına ilişkin düzenlemeye göre, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde bulunulması veya ruhsata aykırı faaliyetin tespit edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecek.

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETEBİLECEKLER

 OSB’lerde kurulamayacak tesisler başlığı altında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamayacak.

SANAYİ PARSELİ OLDU

 Tapu verme ile ilgili maddelerde yer alan “arsa” ibaresi, “sanayi parseli” olarak değiştirildi. Yine tapu uygunluk görüşü verilmesiyle ilgili OSB tarafından tapu harcının yüzde 1’ini aşmamak üzere hizmet bedeli alınabilecek.

GECİKME ZAMMI

 Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atık su, doğal gaz ve benzeri satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için ödenmeyen tutara; 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde belirtilen oranda gün esasına dayalı olarak gecikme zammı uygulanacak.

VARİS EKLENDİ

 Başkalarına devir başlıklı düzenlemede yapılan değişiklikle, “varisler” de devirden yararlanabilecek. Arsa tahsisi veya satışı yapılan; firmanın tasfiyesi veya veraset halinde, firmanın ortaklarına veya varislere tahsis hakkının devri mümkün olacak.

SADECE TAPU BELGESİ

 Katılımcının tesisini kiralama şartlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, kiralama halinde kiralayandan “yeni tarihli tapu tescil belgesi” yerine “tapu belgesi” istenecek. Alt kiralama yapılması halinde, finansal kiracıdan tapu belgesi istenmeyecek. Böylece, eski düzenlemedeki “finansal kiracı tesisini başkasına kiraya veremez” hükmü kaldırılmış oldu.

11 ÜYEDEN 15 ÜYEYE

 Yönetim kurulu üye sayıları, yeni düzenleme ile artırıldı. Buna göre yönetim kurulu, genel kurulun OSBÜK üyeleri arasından seçeceği on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşacak. Yönetmeliğe eklenen aşağıdaki geçici maddeyle de OSBÜK yönetim kurulunun üye sayısı, sırayla yedek üyelerden tamamlanacak.Duyurularımızdan ilk siz Haberdar olun

İletişim Bilgilerimiz